Where to get your coffee with floating Corgis

Discussion in 'In the News' started by Michael Romanos, Mar 6, 2014.

 1. Michael Romanos

  Michael Romanos Active Member Staff Member Moderator

  Wellington (New Zealand) is one of a handful of top coffee cities in the world according to a new CNN survey.

  Wellington specialises in flat whites but my favourite is cappuccino. No shops (cafes etc) were signalled out because the standard is so high.

  The only USA city to make the top list is Seattle and among four shops.

  On one occasion the Wellington Corgi club's members and their Corgis visited a local cafe and those who had appropriate coffees had the outline of a Corgi floating in their coffee.
  MR likes this
   
 2. hathai89r

  hathai89r Junior Member

  Cho thuê xe nâng 3 t?n Nissan Nh?t B?n


  CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG
  DIESEL FORKLIFT 3 T?N
  NISSAN JAPAN
  Thúy HoÃ*ng (Ms) 0909648178 155thuyhoang@gmail.com


  Nissan Forklift Japan t?i Vi?t Nam lÃ* d?i lÃ* d?c quy?n phân ph?i các lo?i xe nâng hÃ*ng hi?u Nissan Japan, nh?t lÃ* xe nâng d?u/diesel 3 t?n.
  Xe nâng hÃ*ng Nissan lÃ* xe nâng hÃ*ng kh?e nh?t, b?n nh?t, an toÃ*n vÃ* ti?t kiêm nhiên li?u nh?t.
  Nissan Forklift Japan d?t chu?n USA, EU vÃ* Japan.
  Xe nâng hÃ*ng Nissan lÃ* xe nâng x?n nh?t trong t?t c? các xe nâng c?a Nh?t. T?i Vi?t Nam, Nissan Japan tri?n khai 2 linh v?c ho?t d?ng chÃ*nh, dó lÃ*:
  - Bán xe nâng Nissan Nh?t B?n m?i 100% chÃ*nh hãng, nh?p nguyên chi?c t? Nh?t;
  - Bán xe nâng hÃ*ng Nissan Japan cu 85%;
  - Cho thuê xe nâng hÃ*ng các lo?i: d?u/diesel, xang/LPG, di?n;

  [​IMG]

  D? bi?t thêm thông tin vui lòng liên h?:

  D?i lý chÃ*nh hãng xe nâng hÃ*ng Nissan t?i Vi?t Nam


  D?c bi?t, v?i dòng xe nâng Nissan ch?y d?u diesel 3 t?n, Nissan th?ng linh 90% th? tru?ng cho thuê t?i Vi?t Nam, vì xe nâng d?u 3 t?n c?a Nissan Nh?t B?n lÃ* super Forklift, xe ho?t d?ng 20/24 máy v?n không quá nóng nh? h? th?ng lÃ*m mát thông minh, d?m b?o công vi?c c?a Quý khách luôn suôn s?, d?t nang su?t.
  NgoÃ*i cho thuê xe diesel 3 t?n m?i 100% t? Nh?t B?n, Nissan Forklift còn cung c?p d?ch v? cho thuê xe nâng cu 85% các t?i tr?ng (xe nâng 1.5 t?n, xe nâng 2 t?n, xe nâng 2.5 t?n, xe nâng 3 t?n, xe nâng 3.5 t?n, xe nâng 4 t?n, xe nâng 4.5 t?n, xe nâng 5 t?n, xe nâng 6 t?n, xe nâng 7 t?n, xe nâng 8 t?n. xe nâng di?n, xe nâng hÃ*ng ch?y xang gas LPG)

  [​IMG]

  Uu di?m xe nâng d?u diesel 3T Nissan:
  3 tÃ*nh nang vu?t tr?i:
  · Siêu b?n
  · An toÃ*n, tho?i mái
  · Nang su?t lÃ*m vi?c cao
  - TÃ*nh nang siêu b?n:
  Nissan forklift Japan du?c thi?t k? b?ng thép siêu c?ng, thi?t k? ? dia cu?i cùng cung c?p d? b?n vÃ* d? tin c?y cho m?t lo?t các ho?t d?ng, ngay c? trên nh?ng con du?ng thô.
  KÃ*ch thu?c phanh l?n nghia lÃ* c?i thi?n di?u ki?n phanh (tùy ch?n trên mô hình 3-t?n). H? th?ng th?y l?c tiêu chu?n giúp l?c th?ng tang, trong khi ch? s? d?ng Ã*t l?c d? th?ng.
  Xe nâng có khung cao, c?ng, có s?c m?nh d? mang t?i l?n n?m ngang ho?c th?ng d?ng an toÃ*n, v?i m?t s? l?a ch?n các ph? ki?n d? dáp ?ng các m?c tiêu công vi?c c? th?.
  B? l?c không khÃ*, giúp xe có th? lÃ*m vi?c lâu trong di?u ki?n môi tru?ng b?n, ô nhi?m nhung không ?nh hu?ng quá trình ho?t d?ng c?a xe.
  VCM v?i công ngh? b?o v? IP65 ch?ng th?m nu?c vÃ* b?i.
  - TÃ*nh nang an toÃ*n, tho?i mái, ti?n l?i:
  L?i bu?c lên r?ng, nhám d? dÃ*ng, ti?n l?i di chuy?n.
  H? th?ng chuông báo d?ng khi ngu?i v?n hÃ*nh quên không th?ng.
  TÃ*nh nang gi?m rung d?ng trong quá trình v?n hÃ*nh.
  MÃ*n hình hi?n th? da ch?c nang.
  H? th?ng t? khóa khung khi ngu?i v?n hÃ*nh r?i xe trong tình tr?ng xe còn n? máy.
  Gh? ng?i có th? di?u ch?nh theo t?ng d?i tu?ng, t?o c?m giác tho?i mái, d? ch?u khi lÃ*m vi?c.
  - Nang su?t lÃ*m vi?c vu?t tr?i:
  Ch? d?ng ki?m soát ho?t d?ng c?a xe.
  TÃ*nh nang Easy- operating Levers:
  C?n di?u khi?n d?o ngu?c v? phÃ*a tru?c thông qua m?t vòng cung nh? hon so v?i mô hình tru?c dó, có nghia lÃ* n? l?c Ã*t hon vÃ* t?ng th?i gian dÃ*nh cho ch?c nang co b?n nÃ*y thu?ng du?c th?c hi?n. Áp d?ng dèn chi?u sáng gi?ng ô tô vÃ* t? d?ng tr? l?i c?n di?u khi?n giúp lÃ*m vi?c ti?n l?i vÃ* hi?u qu?.

  [​IMG]

  Xe nâng hÃ*ng Nissan Nh?t B?n du?c c?c c?m bi?n góc lái, giúp xe cua, qu?o chÃ*nh xác.


  C?m bi?n ki?m tra góc lái vÃ* l?p xe d? núm ch? d?o luôn luôn tr? v? v? trÃ* ban d?u. Ch?c nang nÃ*y giúp d?m b?o s? ph?i h?p nh?t quán c?a bánh lái vÃ* l?p xe, lái chÃ*nh xác.
  C?n di?u khi?n nh?, g?n, da ch?c nang (Option)


  C?n di?u khi?n nh? gon, nhi?u ch?c nang s? d?ng h? th?ng di?n-th?y l?c d? di?u khi?n hu?ng di, d? nghiêng vÃ* các ho?t d?ng nâng v?i m?t ch? liên l?c nh? c?a ngón tay, cung c?p thái vÃ* nang su?t cao hon.
  Ch?c nang chuy?n d?i t?c d? (Option)


  Hai t?c d? chuy?n d?i mô-men xo?n tùy ch?n cung c?p c?i thi?n ho?t d?ng vÃ* t?c d? load hÃ*ng. Chuy?n d?ch t? d?ng có nghia lÃ* m?t l?ch trình thay d?i t?i uu vÃ* s?c chuy?n gi?m.
  D?c bi?t, Nissan Forklift Nh?t B?n s? d?ng d?ng co TD42 giúp xe có th? lÃ*m vi?c trong di?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t, quá nóng, quá l?nh, các linh ki?n d? dÃ*ng tháo l?p, b?o trì,vÃ* t?m nhìn r?ng, d? dÃ*ng ki?m soát hÃ*ng hóa trong quá trình lÃ*m vi?c, d?m b?o an toÃ*n cho ngu?i lao d?ng vÃ* hÃ*ng hóa.
  T? nh?ng tÃ*nh nang t?i uu trên, nhÃ* d?u tu ch?n mu xe nâng hÃ*ng siêu b?n Nissan Nh?t B?n lÃ* l?a ch?n dúng d?n, quý khách s? ti?t ki?m t?i da chi phÃ* b?o trì, tang nang su?t lÃ*m vi?c, góp ph?n mang l?i l?i nhu?n cao cho quý khách.

  [​IMG]

  D?ch v? cho thuê c?a Nissan lÃ* d?ch v? cho thuê xe nâng t?t nh?t, hÃ*ng d?u, chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam:
  - Giá c?nh tranh;
  - D?i ngu ki thu?t chuyên nghi?p, lÃ*m vi?c theo phong cách Nh?t, "g?i lÃ* d?n";
  - Cho phép xe ho?t d?ng 24/24, mÃ* không gi?i h?n th?i gian ho?t d?ng xe nhu các hãng xe nâng khác;
  - B?o trì d?nh kì, ph? tùng chÃ*nh hãng;
  - D?i xe n?u x?y ra hu xe, d? d?m b?o công vi?c c?a Quý khách luôn suôn s?, d?t nang su?t cao nh?t.
  - Quý khách có th? tham kh?o thông tin v? xe nâng hÃ*ng hi?u Nissan Forklift Japan t?i website Nissan khu v?c châu Á:
  -


  THUÊ XE NÂNG HÀNG NISSAN, QUÝ KHÁCH DÃ MANG L?I L?I ÍCH CHO CHÍNH CÔNG TY QUÝ KHÁCH.
  Cho thuê xe nâng d?ng co d?u 3 t?n m?i 100% Nissan Nh?t B?n, cho thuê xe nâng cu 85% các t?i tr?ng (xe nâng 1.5 t?n, xe nâng 2 t?n, xe nâng 2.5 t?n, xe nâng 3 t?n, xe nâng 3.5 t?n, xe nâng 4 t?n, xe nâng 4.5 t?n, xe nâng 5 t?n, xe nâng 6 t?n, xe nâng 7 t?n, xe nâng 8 t?n. xe nâng di?n, xe nâng hÃ*ng ch?y xang gas LPG)
   

Share This Page